阿弥陀经全文网
标题

阿弥陀经原文注音

来源:阿弥陀经全文网作者:张翠时间:2019-02-25 11:26:58
秦三藏法师鸠摩罗什译(qínsānzàngfǎshījiūmóluóshí)如(rú)是我闻(shìwǒwén)。一时佛在舍卫国(yìshífózàishèwèiguó),祇树给孤独园(qíshùjǐgūdúyuán)。与大比丘僧(yǔdàbǐqiūsēng),千二百五十人俱(qiānèrbǎiwǔshírénjù),皆是大阿罗汉(jiēshìdàāluóhàn),

秦三藏法师鸠摩罗什译(qínsānzàngfǎshījiūmóluóshí)

阿弥陀经原文注音

如(rú)是我闻(shìwǒwén)。一时佛在舍卫国(yìshífózàishèwèiguó),祇树给孤独园(qíshùjǐgūdúyuán)。与大比丘僧(yǔdàbǐqiūsēng),千二百五十人俱(qiānèrbǎiwǔshírénjù),皆是大阿罗汉(jiēshìdàāluóhàn),众所知识(zhòngsuǒzhīshì):长老舍利弗(zhǎnglǎoshèlìfú)、摩诃目犍连(móhēmùjiānlián)、摩诃迦(móhējiā)叶(shè)、摩诃迦旃延(móhējiāzhānyán)、摩诃俱(móhējù)絺(chī)罗(luó)、离婆多(lípóduō)、周利槃陀(zhōulìpántuó)伽(qíe)、难陀(nántuó)、阿难陀(ānántuó)、罗侯罗(luóhóuluó)、憍梵波提(jiāofànbōtí)、宾头卢颇罗堕(bīntóulúpōluóduò)、迦留陀夷(jiāliútuóyí)、摩诃劫宾那(móhējiébīnnúo)、薄拘罗(báojūluó)、阿(ā)那(nà)楼驮(lóutuó),如是等诸大弟子(rúshìděngzhūdàdìzǐ)。并(bìng)诸菩萨摩诃萨(zhūpúsàmóhēsà):文殊师利法王子(wénshūshīlìfǎwángzǐ)、阿逸多菩萨(āyìduōpúsà)、乾陀诃提菩萨(qiántuóhētípúsà)、常精进菩萨(chángjīngjìnpúsà),与如是等诸大菩萨(yǔrúshìděngzhūdàpúsà)。及释提桓因等(jíshìtíhuányīnděng),无量诸天大众俱(wúliàngzhūtiāndàzhòngjù)。

尔(ěr)时(shí),佛告长老舍利弗(fógàozhǎnglǎoshèlìfú):‘从是西方(cóngshìxīfāng),过十万亿佛土(guòshíwànyìfótǔ),有世界名曰极乐(yǒushìjièmíngyuējílè),其土有佛(qítǔyǒufó),号阿弥陀(hàoāmítuó),今现在说法(jīnxiànzàishuōfǎ)。舍利弗(shèlìfú),彼土何故名为极乐(bǐtǔhégùmíngwéijílè)?其国众生(qígóuzhòngshēng),无有众苦(wúyǒuzhòngkǔ),但受诸乐(dànshòuzhūlè),故名极乐(gùmíngjílè)。又舍利弗(yòushèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),七重栏楯(qīchónglánshǔn),七重罗网(qīchóngluówǎng),七重行树(qīchónghángshù),皆是四宝周匝围绕(jiēshìsìbǎozhōuzāwéirào),是故彼国名为极乐(shìgùbǐguómíngwéijílè)。又舍利弗(yòushèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),有七宝池(yǒuqībǎochí),八功德水(bāgōngdéshuǐ),充满其中(chōngmǎnqízhōng),池底纯以金沙布地(chídǐchúnyǐjīnshābùdì)。四边阶道(sìbiānjiēdào),金(jīn)、银(yín)、琉璃(liúlí)、玻璃合成(bōlíhéchéng)。上有楼阁(shàngyǒulóugé),亦以金(yìyǐjīn)、银(yín)、琉璃(liúlí)、玻璃(bōlí)、砗磲(chēqú)、赤珠(chìzhū)、玛瑙而严饰之(mǎnǎoéryánshìzhī)。池中莲花大如车轮(chízhōngliánhuādàrúchēlún),青色青光(qīngsèqīngguāng)、黄色黄光(huángsèhuángguāng)、赤色赤光(chìsèchìguāng)、白色白光(báisèbáiguāng),微妙香洁(wēimiàoxiāngjié)。舍利弗(shèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

又舍利弗(yòushèlìfú)。彼佛国土(bǐfóguótǔ),常作天乐(chángzuòtiānyuè)。黄金为地(huángjīnwéidì)。昼夜六时(zhòuyèliùshí),雨天曼陀罗华(yǔtiānmàntuóluóhuā)。其土众生(qítǔzhòngshēng),常以清旦(chángyǐqīngdàn),各以衣(gèyǐyī)祴(gé)盛众妙华(shéngzhòngmiàohuā),供养他方十万亿佛(gòngyǎngtāfāngshíwànyìfó),即以食时(jíyǐshíshí),还到本国(háidàoběnguó),饭食经行(fànsìjīngxíng)。舍利弗(shèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

复(fù)次舍利弗(cìshèlìfú):‘彼国常有种种奇妙杂色之鸟(bǐguóchángyǒuzhòngzhòngqímiàozásèzhīniǎo):白鹤(báihè)、孔雀(kǒngquè)、鹦鹉(yīngwǔ)、舍利(shèlì)、迦陵频伽(jiālíngpínqíe)、共命之鸟(gòngmìngzhīniǎo)。是诸众鸟(shìzhūzhòngniǎo),昼夜六时(zhòuyèliùshí),出和雅音(chūhéyǎyīn)。其音演畅五根(qíyīnyǎnchàngwǔgēn)、五力(wǔlì)、七菩提分(qīpútífēn)、八圣道分(bāshèngdàofēn),如是等法(rúshìděngfǎ)。其土众生(qítǔzhòngshēng),闻是音已(wénshìyīnyǐ),皆悉念佛(jiēxīniànfó)、念法(niànfǎ)、念僧(niànsēng)。舍(shè)利弗(lìfú)。汝勿谓此鸟(rǔwùwèicǐniǎo),实是罪报所生(shíshìzuìbàosuǒshēng),所以者何(suǒyǐzhěhé)?彼佛国土(bǐfóguótǔ),无三恶道(wúsānèdào)。舍(shè)利弗(lìfú)。其佛国土(qífóguótǔ),尚无恶道之名(shàngwúèdàozhīmíng),何况有实(hékuàngyǒushí)。是诸众鸟(shìzhūzhòngniǎo),皆是阿弥陀佛(jiēshìāmítuófó),欲令法音宣流(yùlìngfǎyīnxuānliú),变化所作(biànhuàsuǒzuò)。舍利弗(shèlìfú)。彼佛国土(bǐfóguótǔ),微风吹动诸宝行树(wēifēngchuīdòngzhūbǎohàngshù),及宝罗网(jíbǎoluówǎng),出微妙音(chūwēimiàoyīn),譬如百千种乐(pìrúbǎiqiānzhǒngyuè),同时俱作(tóngshíjùzuò)。闻是音者(wénshìyīnzhě),自然皆生念佛(zìránjiēshēngniànfó)、念法(niànfǎ)、念僧之心(niànsēngzhīxīn)。舍(shè)利弗(lìfú)。其佛国土(qífóguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

舍(shè)利弗(lìfú)。于汝意云何(yúrǔyìyúnhé)?彼佛何故号阿弥陀(bǐfóhégùhàoāmítuó)? 舍(shè)利弗(lìfú)。彼佛光明无量(bǐfóguāngmíngwúliàng),照十方国(zhàoshífāngguó),无所障碍(wúsuǒzhàngài),是故号为阿弥陀(shìgùhàowéiāmítuó)。又(yòu)舍利弗(shèlìfú)。彼佛寿命(bǐfóshòumìng),及其人民(jíqírénmín),无量无边阿僧祇劫(wúliàngwúbiānāsēngqíjié),故名阿弥陀(gùmíngāmítuó)。舍(shè)利弗(lìfú)。阿弥陀佛成佛已来(āmítuófóchéngfóyǐlái),于今十劫(yújīnshíjié)。又(yòu)舍利弗(shèlìfú)。彼佛有无量无边声闻弟子(bǐfóyǒuwúliàngwúbiānshēngwéndìzǐ),皆阿罗汉(jiēāluóhàn),非是算数之所能知(fēishìsuànshùzhīsuǒnéngzhī)。诸菩萨众(zhūpúsàzhòng),亦复如是(yìfùrúshì)。舍(shè)利弗(lìfú)。彼佛国土(bǐfóguótǔ),成就如是功德庄严(chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán)。

又舍利弗(yòushèlìfú)。极乐国土(jílèguótǔ),众生生者(zhòngshēngshēngzhě),皆是阿(jiēshìā)鞞(pí)跋致(bázhì),其中多有一生补处(qízhōngduōyǒuyìshēngbǔchù),其数甚多(qíshùshènduō),非是算数所能知之(fēishìsuànshùsuǒnéngzhīzhī),但可以无量无边阿僧祇说(dànkěyǐwúliàngwúbiānāsēngqíshuō)。舍(shè)利弗(lìfú)。众生闻者(zhòngshēngwénzhě),应当发愿(yīngdāngfāyuàn),愿生彼国(yuànshēngbǐguó),所以者何(suǒyǐzhěhé)?得与如是诸上善人俱会一处(déyǔrúshìzhūshàngshànrénjùhuìyīchù)。舍(shè)利弗(lìfú)。不可以少善根福德因缘(bùkěyǐshǎoshàngēnfúdéyīnyuán),得生彼国(déshēngbǐguó)。舍利弗(shèlìfú)。若有善男子善女人(ruòyǒushànnánzǐshànnǚrén),闻说阿弥陀佛(wénshuōāmítuófó),执持名号(zhíchímínghào),若一日(ruòyīrì)、若二日(ruòèrrì),若三日(ruòsānrì),若四日(ruòsìrì),若五日(ruòwǔrì),若六日(ruòliùrì),若七日(ruòqīrì),一心不乱(yìxīnbùluàn),其人临命终时(qírénlínmìngzhōngshí),阿弥陀佛(āmítuófó),与诸圣众(yǔzhūshèngzhòng),现在其前(xiànzàiqíqián)。是人终时(shìrénzhōngshí),心不颠倒(xīnbùdiāndǎo),即得往生阿弥陀佛极乐国土(jídéwǎngshēngāmítuófójílèguótǔ)。舍(shè)利弗(lìfú)。我见是利(wǒjiànshìlì),故说此言(gùshuōcǐyán)。若有众生(ruòyǒuzhòngshēng),闻是说者(wénshìshuōzhě),应当发愿(yīngdāngfāyuàn),生彼国土(shēngbǐguótǔ)。

舍利弗(shèlìfú)。如我今者(rúwǒjīnzhě),赞叹阿弥陀佛(zàntànāmítuófó),不可思议功德之利(bùkěsīyìgōngdézhīlì)。东方亦有阿(dōngfāngyìyǒuā)閦(cù)鞞(pí)佛(fó)、须弥相佛(xūmíxiàngfó)、大须弥佛(dàxūmífó)、须弥光佛(xūmíguāngfó)、妙音佛(miàoyīnfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。南方世界(nánfāngshìjiè),有日月灯佛(yǒurìyuèdēngfó)、名闻光佛(míngwénguāngfó)、大焰肩佛(dàyànjiānfó)、须弥灯佛(xūmídēngfó)、无量精进佛(wúliàngjīngjìnfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yīqiēzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。西方世界(xīfāngshìjiè),有无量寿佛(yǒuwúliàngshòufó)、无量相佛(wúliàngxiàngfó)、无量幢佛(wúliàngchuángfó)、大光佛(dàguāngfó)、大明佛(dàmíngfó)、宝相佛(bǎoxiàngfó)、净光佛(jìngguāngfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。北方世界(běifāngshìjiè),有焰肩佛(yǒuyànjiānfó)、最胜音佛(zuìshèngyīnfó)、难沮佛(nánjǔfó)、日生佛(rìshēngfó)、网明佛(wǎngmíngfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。下方世界(xiàfāngshìjiè),有师子佛(yǒushīzǐfó)、名闻佛(míngwénfó)、名光佛(míngguāngfó)、达摩佛(dámófó)、法幢佛(fǎchuángfó)、持法佛(chífǎfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍利弗(shèlìfú)。上方世界(shàngfāngshìjiè),有梵音佛(yǒufànyīnfó)、宿王佛(xiùwángfó)、香上佛(xiāngshàngfó)、香光佛(xiāngguāngfó)、大焰肩佛(dàyànjiānfó)、杂色宝华严身佛(zásèbǎohuáyánshēnfó)、娑罗树王佛(suōluóshùwángfó)、宝华德佛(bǎohuádéfó)、见一切义佛(jiànyíqièyìfó)、如须弥山佛(rúxūmíshānfó),如是等恒河沙数诸佛(rúshìděnghénghéshāshùzhūfó),各于其国(gèyúqíguó),出广长舌相(chūguǎngchángshéxiàng),遍覆三千大千世界(biànfùsānqiāndàqiānshìjiè),说诚实言(shuōchéngshíyán):“汝等众生(rǔděngzhòngshēng),当信是称赞不可思议功德(dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé),一切诸佛所护念经(yíqièzhūfósuǒhùniànjīng)。舍(shè)利弗(lìfú)。于汝意云何(yúrǔyìyúnhé)?何(hé)故名为一切诸佛所护念经(gùmíngwéiyíqièzhūfósuǒhùniànjīng)?舍利弗(shèlìfú)。若有善男子(ruòyǒushànnánzǐ)、善女人(shànnǚrén),闻是经受持者(wénshìjīngshòuchízhě),及闻诸佛名者(jíwénzhūfómíngzhě),是诸善男子(shìzhūshànnánzǐ)、善女人(shànnǚrén),皆为一切诸佛之所护念(jiēwéiyíqièzhūfózhīsuǒhùniàn),皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提(jiēdébùtuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpútí)。是故舍利弗(shìgùshèlìfú),汝等皆当信受我语(rǔděngjiēdāngxìnshòuwǒyǔ),及诸佛所说(jízhūfósuǒshuō)。舍利弗(shèlìfú)。若有人已发愿(ruòyǒurényǐfāyuàn)、今发愿(jīnfāyuàn)、当发愿(dāngfāyuàn),欲生阿弥陀佛国者(yùshēngāmítuófóguózhě),是诸人等(shìzhūrénděng),皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提(jiēdébùtuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpútí),于彼国土(yúbǐguótǔ),若已生(ruòyǐshēng)、若今生(ruòjīnshēng)、若当生(ruòdāngshēng)。是故舍利弗(shìgùshèlìfú),诸善男子(zhūshànnánzǐ)、善女人(shànnǚrén),若有信者(ruòyǒuxìnzhě),应当发愿(yīngdāngfāyuàn),生彼国土(shēngbǐguótǔ)。舍利弗(shèlìfú),如我今者(rúwǒjīnzhě),称赞诸佛不可思议功德(chēngzànzhūfóbùkěsīyìgōngdé),彼诸佛等(bǐzhūfóděng),亦称赞我不可思议功德(yìchēngzànwǒbùkěsīyìgōngdé),而作是言(érzuòshìyán):“释迦牟尼佛能为甚难希有之事(shìjiāmóunífónéngwéishènnánxīyǒuzhīshì),能于娑婆国土(néngyúsuōpóguótǔ),五浊恶世(wǔzhuóèshì),劫浊(jiézhuó)、见浊(jiànzhuó)、烦恼浊(fánnǎozhuó)、众生浊(zhòngshēngzhuó)、命浊中(mìngzhuózhōng),得阿耨多罗三藐三菩提(déānòuduōluósānmiǎosānpútí)。为诸众生(wéizhūzhòngshēng),说是一切世间难信之法(shuōshìyíqièshìjiānnánxìnzhīfǎ)。舍(shè)利弗(lìfú)。当知我于五浊恶世(dāngzhīwǒyúwǔzhuóèshì),行此难事(xíngcǐnánshì),得阿耨多罗三藐三菩提(déānòuduōluósānmiǎosānpútí),为一切世间说此难信之法(wéiyīqiēshìjiānshuōcǐnánxìnzhīfǎ),是为甚难(shìwéishènnán)。

佛(fó)说此经已(shuōcǐjīngyǐ),舍利弗(shělìfú),及诸比丘(jízhūbǐqiū),一切世间天人阿修罗等(yíqièshìjiāntiānrénāxiūluóděng),闻佛所说(wénfósuǒshuō),欢喜信受(huānxǐxìnshòu),作礼而去(zuòlǐérqù)。

阿弥陀经原文注音

以上就是阿弥陀经原文注音的全部内容,如有不足之处敬请理解。另外了解其他阿弥陀经讲解也能帮助大家的佛法修学有更深的见解。祝大家修行顺利,生活幸福。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
阮元的经世实学思想刍议 阮元的经世实学思想刍议

阮元的经世实学思想刍议宋明学术空疏,清人崇尚实...

陆游茶诗续《茶经》 陆游茶诗续《茶经》

陆游茶诗续《茶经》陆游(1125年一1210年)﹐字务观...

陶渊明简介,陶渊明的资料 陶渊明简介,陶渊明的资料

陶渊明简介,陶渊明的资料,陶渊明的故事陶渊明简...

闭门只为书卷香,书香多情 闭门只为书卷香,书香多情

闭门只为书卷香,书香多情似故人  治疗“庸俗...

隋朝的统一对儒释道三教融 隋朝的统一对儒释道三教融

隋朝的统一对儒释道三教融合的影响隋朝的统一,是...

最新文章
一时三刻 一时三刻

一时三刻...

一日三覆 一日三覆

一日三覆成语名称一日三覆成语拼音yī rì sān fù成语...

一日夫妻百日恩 一日夫妻百日恩

一日夫妻百日恩成语名称一日夫妻百日恩成语拼音yī...

一日三岁 一日三岁

一日三岁成语名称一日三岁成语拼音yī rì sān suì成...

一日身死 一日身死

一日身死成语名称一日身死成语拼音yī rì shēn sǐ成...

一日之长 一日之长

一日之长成语名称一日之长成语拼音yī rì zhī cháng成...

一日千里 一日千里

一日千里成语名称一日千里成语拼音yī rì qiān lǐ成...

一日三秋 一日三秋

一日三秋成语名称一日三秋成语拼音yī rì sān qiū成...

一日九迁 一日九迁

一日九迁成语名称一日九迁成语拼音yī rì jiǔ qiān成...

一日之雅 一日之雅

一日之雅成语名称一日之雅成语拼音yī rì zhī yǎ成语...

手机版 网站地图